Liên hệ

TRẦN HỒ MINH QUANG 

KHAI MINH GLOBAL Co., Ltd – Ho Chi Minh Branch
03 Flr Sovilaco, 01 Pho Quang Str,Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel : 028 22689696 (ext: 166)
Mobile: 0888 366 456
Email: quangthm@kmg.vn

Skype : quang.thm